Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.LINGUARUSSICA.PL
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Sklep www.linguarussica.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.
Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów o dostarczanie Treści Cyfrowych, tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.linguarussica.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3.
Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.linguarussica.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
4.1.
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
4.2.
ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
4.3.
ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
4.4.
ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
4.5.
oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
1.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
2.
SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.linguarussica.pl
3.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
4.
FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.linguarussica.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
5.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.linguarussica.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
6.
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Sprzedawcy dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
7.
SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Sylwia Świerżewska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą LINGUA RUSSICA TŁUMACZENIA SYLWIA ŚWIERŻEWSKA, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Fryderyka Chopina 41/2, 20-023 Lublin, NIP: 7191457368, REGON: 200349943, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@linguarussica.pl, numer telefonu: +48 662 235 075.
8.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
9.
KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę o dostarczanie Treści Cyfrowych ze Sprzedawcą.

10.
KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
11.
PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
12.
TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane przez Sprzedawcę w postaci cyfrowej, będące przedmiotem Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
13.
UMOWA O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH – umowa zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem jest Treść Cyfrowa.
14.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych ze Sprzedawcą.
15.
CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść Cyfrową.
16.
ŚRODOWISKO CYFROWE sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej lub w celu korzystania z niej.
17.
KOMPATYBILNOŚĆ – współdziałanie Treści Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
18.
FUNKCJONALNOŚĆ – zdolność Treści Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
19.
INTEGRACJA – połączenie Treści Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Klienta i włączenie jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Treści Cyfrowej.
20.
INTEROPERACYJNOŚĆ – zdolność Treści Cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej tego samego rodzaju.
§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE TREŚCI CYFROWYCH ORAZ ICH ZAMAWIANIA
1.
Sklep www.linguarussica.pl prowadzi sprzedaż Treści Cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet.
2.
Treści Cyfrowe oferowane w Sklepie są Funkcjonalne, Kompatybilne i Interoperacyjne ze sprzętem spełniającym wymagania techniczne wskazane na stronie Sklepu oraz/lub niniejszym Regulaminie.
3.
Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Treści Cyfrowej na warunkach podanych w jej opisie.
4.
Cena Treści Cyfrowej uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
5.
Cena Treści Cyfrowej uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Treści Cyfrowych po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
6.
Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Treści Cyfrowych. Obok informacji o obniżce, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Treść Cyfrowa jest oferowana do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia

najniższą
Cenę Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Treści Cyfrowej do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
7.
Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.linguarussica.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
8.
Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
9.
Wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Treści Cyfrowej Sprzedawca podaje w jej opisie na stronie Sklepu.
§ 4
ZAWARCIE UMOWY
1.
Do zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem zgodnie z § 3 pkt 7 oraz 8 Regulaminu.
2.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3.
Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
4.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
4.1.
potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
4.2.
formularz odstąpienia od umowy,
4.3.
niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
4.4.
potwierdzenie Sprzedawcy o utracie przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, prawa do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, w której przedmiotem jest Treść Cyfrowa niedostarczona na nośniku materialnym.
5.
Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej między Klientem, a Sprzedawcą.
6.
Każda Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI
1.
Sprzedawca udostępnia płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (PayU.pl).
2.
W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich oraz/i zagranicznych banków.
3.
Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej w ciągu 15 minut od złożenia Zamówienia, chyba że Umowa stanowi inaczej.
4.
Treść Cyfrowa zostanie dostarczona Klientowi dopiero po jej opłaceniu.

§ 6
DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ
1.
Treść Cyfrowa jest dostarczana po upływie terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, chyba że Klient uprzednio wyraził wyraźną zgodę na dostarczenie Treści Cyfrowej przed upływem tego terminu.
2.
Z zastrzeżeniem pkt 1, dostarczenie Treści Cyfrowej następuje niezwłocznie tj. do 24 godzin od pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.
3.
Treść Cyfrowa zostanie dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
4.
Klient ma możliwość bezterminowego dostępu do Treści Cyfrowej i pobrania jej na swoje urządzenie.
5.
Sprzedawca dostarcza Klientowi Treść Cyfrową w najnowszej dostępnej wersji.
§ 7
REKLAMACJA
1.
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, z tytułu braku zgodności Treści Cyfrowej z umową, są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
2.
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 9, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
3.
Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową:
3.1.
w przypadku gdy Treść Cyfrowa jest dostarczana Klientowi w sposób ciągły – przez cały okres trwania Umowy,
3.2.
w przypadku, gdy Treść Cyfrowa jest dostarczana w sposób jednorazowy lub częściami – Sprzedawca odpowiada za brak zgodności z umową istniejący w chwili dostarczenia Treści Cyfrowej i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili,
4.
Klient zobowiązany jest do współpracy ze Sprzedawcą, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klienta.
5.
Zawiadomienia o braku zgodności Treści Cyfrowej z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@linguarussica.pl
6.
W powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
7.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania.
8.
W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
9.
Klient może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach (m.in. w przypadku, gdy niezgodność

Treści Cyfrowej z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowej do
zgodności z umową czy w przypadku, gdy brak zgodności Treści Cyfrowej z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował już doprowadzić Treść Cyfrową do zgodności z umową).
10.
W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca odpowiednio:
10.1.
doprowadza Treść Cyfrową do zgodności z Umową na swój koszt,
10.2.
obniża cenę Treści Cyfrowej (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny Treści Cyfrowej zgodnej z umową do Treści Cyfrowej niezgodnej z umową oraz dodatkowo w przypadku, gdy Treść Cyfrowa dostarczana jest częściami lub w sposób ciągły – uwzględniać czas, w którym Treść Cyfrowa była niezgodna z Umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia tego Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o obniżeniu ceny,
10.3.
w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 – Sprzedawca zwraca im cenę Treści Cyfrowej najpóźniej w terminie 14 dni.
11.
Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.
12.
Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść Cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeśli przed odstąpieniem od Umowy, Klient z niej faktycznie korzystał.
13.
Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści Cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści Cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.
Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2.
W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
3.
Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może odstąpić od umowy, liczy się:
3.1.
dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął towar w posiadanie,
3.2.
dla umowy, która obejmuje wiele towarów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części
3.3.
dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów,
3.4.
dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy:

4.1.
w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
4.2.
w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
4.3.
w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
4.4.
o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
4.5.
w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.
4.6.
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
4.7.
o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie.
5.
Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
6.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi, o dalsze korzystanie z Treści Cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do Treści Cyfrowych lub zablokowanie Konta użytkownika.
§ 9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)
1.
W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu.
2.
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3.
Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości Ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy.
4.
Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 10
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW
1.
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
2.
Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
2.1.
niedozwolonych postanowień umownych,
2.2.
odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Treści Cyfrowej z umową,
2.3.
prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
2.4.
zasad dotyczących umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej lub usługi cyfrowej.
3.
Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.
§ 11
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.
Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1.1.
zawieranie Umów o dostarczanie Treści Cyfrowych,
1.2.
Newsletter,
1.3.
wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
2.
Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3.
Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
§ 12
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.
Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2.
Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1.
umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
2.2.
umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,

2.3.
umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
3.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.1.
komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
3.2.
dostęp do poczty elektronicznej,
3.3.
przeglądarka internetowa,
3.4.
włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4.
Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5.
Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
§ 13
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@linguarussica.pl
2.
W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3.
Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
4.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
§ 14
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.
Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1.
wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter),
1.2.
Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@linguarussica.pl
1.3.
Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
1.4.
wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość

2.
Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
§ 15
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1.
Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.linguarussica.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 15 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Sylwii Świerżewskiej wykonującej działalność gospodarczą pod firmą LINGUA RUSSICA TŁUMACZENIA SYLWIA ŚWIERŻEWSKA, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Fryderyka Chopina 41/2, 20-023 Lublin, NIP: 7191457368, REGON: 200349943. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.linguarussica.pl bez zgody Usługodawcy.
2.
Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.linguarussica.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3.
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.linguarussica.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.linguarussica.pl użyte są w celach informacyjnych.
§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2.
W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3.
W przypadku, gdy Treści Cyfrowe są dostarczane Klientowi w sposób ciągły lub w częściach, Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania w nich zmian w celu ich poprawienia i udoskonalenia ich funkcjonalności. Zmiany te nie powodują jakichkolwiek kosztów dla Klienta.
4.
Sprzedawca informuje Klienta, o zmianach, o których mowa w pkt 3 w sposób jasny i zrozumiały, a jeśli wprowadzana zmiana wypływa na dostęp Klienta do Treści Cyfrowej i na korzystanie z niej, Sprzedawca informuje o niej Klienta z wyprzedzeniem i przesyła Klientowi na trwałym nośniku informacje o:
4.1.
terminie dokonania zmiany,
4.2.
właściwościach zmiany,
4.3.
prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeśli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
5.
Sprzedawca zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, jeśli zapewnił Klientowi uprawienie do zachowania bez dodatkowych kosztów, Treści Cyfrowej zgodnych z umową w stanie niezmienionym.

6.
Wszelkie spory wynikłe z Umów między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 7 niniejszego paragrafu.
7.
Sądowe rozstrzyganie sporów:
7.1.
ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
7.2.
ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
8.
Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
9.
Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin